Nieuw regeerakkoord: toepassingen voor TM

Vorig jaar november waren de verkiezingen in Nederland voor de Tweede Kamer. De uitslag hiervan is dat de rechtsgeoriënteerde partijen een meerderheid vormden. Op basis daarvan zijn de PVV, VVD, NSC en BBB gaan formeren wat resulteerde in een nieuw regeerakkoord in hoofdlijnen welke op 16 mei werd gepubliceerd. Een vooruitblik op de potentiële toekomstige aanpassingen in het expertisegebied van TailorMinds.

Toelatingsstelsel: Wtta

In de afgelopen periodes was er al veel te doen inzake de Wtta (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeid). De overheid stuurt op een certificering voor uitlenende partijen zoals TM. Dit met als doel om malafide bedrijven in onze sector uit te sluiten. Om te voldoen aan de toekomstige voorwaarden voor verkrijging van dit certificaat, worden uitlenende partijen gecontroleerd of ze hun zaken op orde hebben zoals correcte loonbetaling, belastingverplichtingen en opvolging van wet- en regelgeving.

Binnenkort wordt deze wetgeving behandeld door de Tweede Kamer. Er wordt gericht op een toelatingsplicht per 1 januari 2026. In onze laatste inspectie, verricht door Normec, voor de Stichting Normering en Arbeid (SNA) hebben we een foutloos rapport ontvangen waardoor we alvast de eerste grote stap hebben gezet om te kunnen voldoen aan dit certificaat.

De hoeveelheid werk en vast te leggen administratie welke hiervoor gerealiseerd moet worden is veel en de introductie van dit stelsel zal deze druk alleen maar verder verhogen.

Arbeidsmigratie

De nieuw te vormen regering richt zich sterk op beperken van de migratie naar Nederland. De voornaamste punten focussen zich op asielmigratie wat verder voor ons geen impact heeft. Daarentegen staan er ook een aantal punten benoemd voor de arbeidsmigratie:

  • Bij langdurig verblijf krijgen werkgevers ook een verantwoordelijkheid voor het leren van de Nederlandse taal door deze werknemers
  • Bezien wordt of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling (ETK-regeling) worden versoberd
  • De kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling worden aangescherpt en verhoogd.

We zijn benieuwd naar de uitwerking van bovenstaande punten en het effect hiervan. De inperking van de migratie zal op termijn mogelijk een lastenverlichting zijn op bijvoorbeeld de woningmarkt. Mogelijk zal de IND door een lagere administratieve druk meer toekomen aan handhaving. Aan de andere kant hebben we al een tijd te maken met een scheve demografische verhoudingen, met name veroorzaakt door de vergrijzing en lage geboortecijfers. Arbeids- of kennismigratie kan hier met de juiste begeleiding een deel van de oplossing zijn om de economie niet stil te laten vallen.

Inburgering

Tot slot onderschrijft het akkoord dat je meedoet in de Nederlandse samenleving en de Nederlandse waarden voortzet. Hierbij wordt gewezen op een standaardtermijn van 10 jaar voor naturalisatie, iets wat nu nog op 5 jaar staat. Daarnaast wordt de taaleis verhoogd naar B1-niveau. We zijn benieuwd naar de onderbouwing van de 10 jaar omdat in ons perspectief het vergroten van deze termijn minder extrinsieke motivatie geeft voor de migrant om eerder de taal te leren en bekend wordt met de Nederlandse cultuur. Daarnaast zal dit er vermoedelijk ook toe leiden dat de concurrentiestrijd om de Europese medewerker verder zal toenemen.

Positief

Met belangstelling kijken we ondanks deze voorgenomen beleidspunten, positief uit naar de verdere uitwerking. We rekenen hierbij op het gezond verstand van de bewindslieden die dit mogen gaan doen. Linksom of rechtsom als TailorMinds zijn we erop gebrand het verschil te blijven maken.

Meer informatie

Op de website van Kabinetsformatie valt het gehele regeerakkoord op hoofdlijnen terug te lezen. Ben je benieuwd hoe we ons als bedrijf verder voorbereiden op wat komen gaat? Volg ons dan via de website of via onze bedrijfspagina op LinkedIn.